Odśnieżanie dachów – bezpieczeństwo przede wszystkim!

Usuwanie śniegu i lodu z dachu domu jest niezbędną czynnością w zimie. Jednak według danych każdego roku ogromna liczba osób doznaje urazy podczas odśnieżania.

Odśnieżanie dachów

Eleganckie wejście. Drzwi z naświetleniem w domu jednorodzinnym

Drzwi wejściowe witają gości i są pewnego rodzaju wizytówką. Warto wiec zadbać o to, aby prezentowały się efektownie. W tym celu warto poświęcić więcej czasu na dobranie odpowiednich drzwi zewnętrznych. Interesującą propozycją będą te z naświetleniem. Dlaczego warto je wybrać?

Drzwi z naświetleniem

Schody szklane – moda czy chwilowy trend?

Wśród wielu rozwiązań architektonicznych i budowlanych, z którymi coraz częściej spotkać się można w przypadku różnego rodzaju projektów budowlanych, projektów wykończenia wnętrz oraz innego typu aranżacji przestrzeni, na szczególną uwagę zasługują schody szklane. Zdobywają one z roku na rok większą popularność, stanowiąc ciekawą alternatywę wobec standardowych schodów, wykonywanych tradycyjnie przy użyciu konstrukcji betonowych lub podobnych oraz przy wykończeniu za pomocą drewna, płytek ceramicznych i innych tego rodzaju materiałów budowlanych. W przeciwieństwie do nich schody szklane oferują o wiele wyższe walory wizualne, nie ustępując jednakże tradycyjnym rozwiązaniom pod względem bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.

Schody szklane

Formalności związane z rozbudową domu jednorodzinnego

Jeśli w wyniku powiększenia rodziny lub innego powodu nasz dom stał się zbyt ciasny, zawsze możemy pomyśleć o jego rozbudowaniu – w ten sposób zyskamy nieco więcej powierzchni użytkowej. Zanim przystąpimy do realizacji celu, powinniśmy spełnić pewne wymogi formalne

Formalności związane z rozbudową domu jednorodzinnego

Na co warto zwrócić uwagę, kupując domek ogrodowy na narzędzia

Domek ogrodowy na narzędzia przydaje się niezależnie od tego, czy ma się duży czy mniejszy ogród. W obu przypadkach potrzebujesz miejsca na większe i mniejsze narzędzia.

Drony w budownictwie

Drony w budownictwie - Część 1 - Dlaczego drony?

Branża inżynieryjno-budowlana zmaga się z nie lada wyzwaniem. Według raportu McKinsey większość dużych projektów budowlanych jest kończona z 20% opóźnieniem i jest o 80% droższa niż początkowo zakładano. Przyczyn jest sporo, jednak większość z nich ma wspólny mianownik - brak wykorzystania nowych technologii, które usprawniają przepływ informacji w czasie projektu.

Drony w budownictwie

Beton architektoniczny w łazience

Beton to materiał konstrukcyjny, który był znany już przed naszą erą. Za twórców betonu powszechnie uważani są starożytni Rzymianie, chociaż zapewne, jak wiele innych osiągnięć został zapożyczony od starożytnych Greków. Jedno jest pewne: wznoszenie budowli z użyciem betonu mieszkańcy starożytnego Rzymu opanowali do perfekcji. Dzisiaj trudno jest nam sobie wyobrazić budownictwo zarówno ogólne, jak i mieszkaniowe bez betonu. Coraz większe znaczenie zyskuje beton architektoniczny. Jest on tak samo trwały, jak zwykły beton konstrukcyjny, ale ma od niego zdecydowanie większe walory estetyczne. Nic więc dziwnego, że gości coraz częściej w naszych wnętrzach.

Beton architektoniczny w łazience

Kontrola jakości kruszyw budowlanych

Ogromne wykorzystane kruszywa w budownictwie sprawia, że należy kontrolować jakość używanego surowca. To ono bowiem wpływa na stan i wytrzymałość tworzonego betonu, a później - stawianych budynków i budowanych dróg. Z tego powodu szereg firm zajmuje się wykonywaniem badań jakości oraz kontroli produkcji kruszyw. Rygorystyczne normy wskazują, jakie parametry powinny być spełnione, aby kruszywo mogło być dopuszczone do użytku.

Kontrola jakości kruszyw budowlanych

Metody zastosowania mikropali

Twój ogród powinien być pięknym miejscem, w którym Twoja rodzina może zrelaksować się i cieszyć naturalnym otoczeniem. Dobra gleba, zadbane rośliny i przystrzyżona trawa wyglądają wspaniale, ale potrzeba czegoś więcej, aby stworzyć idealny ogród. Wykorzystaj swoją przestrzeń na świeżym powietrzu i uatrakcyjnij ją przy pomocy ceramiki budowlanej.

Mikropale

Ceramika budowlana w ogrodzie – jak można ją wykorzystać?

Twój ogród powinien być pięknym miejscem, w którym Twoja rodzina może zrelaksować się i cieszyć naturalnym otoczeniem. Dobra gleba, zadbane rośliny i przystrzyżona trawa wyglądają wspaniale, ale potrzeba czegoś więcej, aby stworzyć idealny ogród. Wykorzystaj swoją przestrzeń na świeżym powietrzu i uatrakcyjnij ją przy pomocy ceramiki budowalnej.

Ceramika budowlana w ogrodzie

Konstrukcje deskowań tunelowych

Deskowanie, potocznie nazywane również szalunkiem, to specjalna konstrukcja, przeznaczona do formowania elementów i fragmentów obiektów budowlanych. Wykorzystuje się je bardzo powszechnie przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych z żelbetu m.in. przy budowie tuneli.

Deskowanie tunelowe

Przegląd budowlany dla obiektów budowlanych

Przegląd budowlany budynku
Przegląd budynku

Przegląd budowlany to czynności kontrolno-nadzorcze, dokumentowane i wykonywane przez upoważnionych i wykwalifikowanych inspektorów, dla budynków i obiektów budowlanych, pomagające właścicielom lub zarządcom zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Spis treści

Obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego

Co to jest obiekt budowlany? Co to jest budowla? Co to jest budynek? Dlaczego odpowiadasz za utrzymanie budynku w należytym stanie? Za co odpowiadasz? Kto może Ciebie skontrolować? Kto może Ciebie ukarać? Jakie możesz otrzymać kary za zaniedbanie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego, budynku w należytym stanie?

Na powyższe pytania i zagadnienia znajdziesz odpowiedź na naszych stronach.

Co to jest obiekt budowlany?

Jest to budynek wraz z instalacją i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

Co to jest budynek?

Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Co to jest budowla?

Należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Spełnienie tych wymagań polega na: zapewnieniu bezpieczeństwa konstrukcji, zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego, zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania, zapewnieniu odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochronie przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, ponadto należy zapewnić: zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów. Obiekty użyteczności publicznej i obiekty mieszkaniowe budownictwa wielorodzinnego muszą spełniać niezbędne warunki do korzystania z tych obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

#powrót do spisu treści

Przeglądy budowalne wykonywane co najmniej raz w roku

Do zakresu obowiązków zarządcy, użytkownika lub właściciela budynku należy zaliczyć między innymi planowanie i ścisłe przestrzeganie terminów dokonywania kontroli instalacji.

Przeglądy budynku (kontrole okresowe), stosownie do obowiązujących przepisów - - powinny być dokonywane co najmniej raz w roku.

Polegają one na sprawdzeniu:

 1. , budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
 2. Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
 3. Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Art. 5 rozporządzenia z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa, jakie elementy budynków mieszkalnych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania należy objąć szczegółowym sprawdzeniem.

Są to:

 • zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwy fakturowe), elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy itp.), balustrady loggii i balkonów itp.;
 • urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku;
 • elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich;
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • urządzenia stanowiące zabezpieczenie pożarowe budynku;
 • elementy odprowadzającej ścieki z budynku;
 • przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

#powrót do spisu treści

Pięcioletni przegląd budynku

Przegląd budynku o charakterze zasadniczym, zwany przez niektórych generalnym, można zorganizować łącząc wspólnie przegląd budowlany roczny i pięcioletni.

Przeglądy budynków trzeba wówczas wykonać w porze wiosennej.

Przegląd budynku zasadniczy - wykonywany raz na 5 lat - obejmuje zakres, który jest wymagany dla kontroli budynków rocznej i kontroli budynków 5 letniej.

Podkreślmy wyraźnie: przegląd budowlany generalny to przegląd budowlany wykonany jednocześnie w zakresie kontroli rocznej i 5 letniej w porze wiosennej.

Dla każdego rodzaju kontroli należy wykonać osobne protokoły pokontrolne - pomimo, że kontrole były wykonywane jednocześnie.

Wspólne wykonywanie przeglądu budynku rocznego wraz z pięcioletnim ma charakter organizacyjny (oszczędność czasu i środków przeznaczonych na ten cel). Tak należy rozumieć charakter "kontroli generalnej obiektu budowlanego" - przestarzałego terminu, który jednak jeszcze funkcjonuje w obszarze terminologii związanej z kontrolą obiektów budowlanych.

Jeżeli plan kontroli przewiduje częstsze kontrole (w zakresie podanym dla kontroli rocznej), aniżeli 1 raz w roku, to - niezależnie od wykonanego przeglądu o charakterze zasadniczym - należy wykonać powtórną kontrolę roczną. Ponadto właściciel lub zarządca budynku może przeprowadzać przeglądy robocze mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

Kontrola budynku 5 letnia obejmuje sprawdzenie stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. "Przez należyty stan estetyczny obiektu budowlanego należy rozumieć utrzymanie w dobrym stanie elewacji i wyglądu obiektu oraz innych jego elementów, jak też zapewnienie harmonii pomiędzy wyglądem obiektu a otoczeniem naturalnym i stworzonym przez człowieka" (SA/Rz 77/2002).

W czasie kontroli budynków 5 letniej należy także zbadać instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji i przewodów oraz uziemień instalacji aparatów.

#powrót do spisu treści

Inne terminy kontroli technicznej budynków i obiektów wielkopowierzchniowych.

Właściciel lub zarządca budynku może ustalić inne terminy przeprowadzania kontroli (obok terminów zleconych przez Prawo budowlane), dotyczy to zarówno wprowadzania zasady dokonywania kontroli w krótkich odstępach czasu, jak i decyzji o charakterze jednorazowym.

Jak już powiedziano wcześniej właściciel lub zarządca może przeprowadzać przeglądy robocze każdego obiektu mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

Obowiązek przeprowadzania kontroli przed planowanym terminem może być także nałożony jako zalecenie pokontrolne, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione organa kontrolne (np. Urząd Nadzoru Budowlanego, NIK).

Właściciel lub zarządca budynku ma również obowiązek sprawdzania instalacji gazowych w lokalach na każde żądanie użytkownika lokali oraz w uzasadnionych przypadkach wskazujących na nieszczelność instalacji lub urządzeń gazowych.

Na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli instalacji należy poinformować użytkowników lub mieszkańców budynku o celu, podstawach prawnych i warunkach planowanej kontroli. Formą powiadomienia może być ogłoszenie na tablicy ogłoszeń. Korzystniejszą formą jest jednak uzgodnienie z mieszkańcami terminu udostępnienia lokalu i sporządzenie harmonogramu.

Obok obowiązku regularnego wykonywania kontroli budynku, na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu ogrzewanego paliwem stałym, ciekłym lub gazowym, ciąży obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych - na podstawie § 30. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. nr 80, poz. 563.) "w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów":

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej cztery razy w roku;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej dwa razy w roku.

W obiektach, o których mowa wyżej, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

#powrót do spisu treści