Artykuły › Budownictwo przemysłowe a ochrona przeciwpożarowa

Budownictwo przemysłowe a ochrona przeciwpożarowa

Według przepisów budowlanych każdy obiekt powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Wielkopowierzchniowe hale przemysłowe służą przede wszystkim do magazynowania i produkcji, a więc zaliczane są do obiektów przemysłowych. Jednak często wyodrębnia się w nich inne pomieszczenia, które zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi powinny być oddzielone elementami o odpowiedniej odporności ogniowej i stanowią odrębną strefę pożarową.

Rozwiązania zamienne w ppoż.

Hale przemysłowe, podobnie jak wielokondygnacyjne budynki, podlegają szczególnym wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego ze względu na trudności w prowadzeniu akcji gaśniczej. W płonących budynkach największym zagrożeniem dla ludzi i ekip ratowniczych jest czas oraz temperatura. Właśnie te dwa czynniki muszą uwzględniać projektanci i konstruktorzy podczas swojej pracy. Konstrukcja przeciwpożarowa musi zapewnić czas potrzebny na ewakuację ludzi oraz bezpieczne opuszczenie płonącego budynku przez ratowników. Dodatkowo bardzo ważny jest okres wytrzymałości konstrukcji podczas ekspozycji na wysoką temperaturę.

Zagrożenia pożarowe w halach wielkopowierzchniowych

Hale przemysłowe najczęściej są używane przez przedsiębiorców do składowania różnych produktów, a także do produkcji. W związku z tym, że wartość przechowywanych tam materiałów czy urządzeń może być wysoka, niezbędne jest zastosowanie aktywnych systemów ochrony przeciwpożarowej, tj. drzwi napowietrzające, tryskacze czy klapy dymowe. W budynkach produkcyjno – magazynowych występuje zagrożenie pożarowe związane z dużą ilością materiałów łatwopalnych jak opakowania z tektury, palety itp. Większe ryzyko zaprószenia ognia występuje również na powierzchniach wykorzystywanych do pracy palaczy i spawaczy. Zagrożone pożarem często są duże hale, które posiadają palną konstrukcję. Do pożaru przyczynić się może także brak nadzoru nad stanem bezpieczeństwa pożarowego obiektów przemysłowych oraz niesprawne urządzenia alarmowe i gaśnicze.

Konstrukcje przeciwpożarowe dużych hal

Hale magazynowo – produkcyjne są na ogół obiektami jednokondygnacyjnymi o dużej wysokości i dużej powierzchni, dodatkowo wyposażone w antresole do celów biurowych. Głównym przeznaczeniem takich obiektów jest działalność magazynowa, produkcyjna lub handel. Obiekty takie muszą podlegać odpowiedniej klasie odporności ogniowej, rozróżniamy ich pięć – A, B, C, D i E, przy czym klasa A uznawana jest za najwyższą. Budynki wielkopowierzchniowe muszą spełniać określone wymagania w zakresie trwałości i wytrzymałości w warunkach pożaru. W związku z tym, że dostosowanie budynku do odpowiedniej klasy odporności pożarowej jest dość trudne i kosztowne, przepisy techniczno - budowlane dopuszczają stosowanie różnych urządzeń przeciwpożarowych jak samoczynne urządzenia gaśnicze oraz instalacje do oddymiania. W takich przypadkach pomocne także bywają również takie instalacje jak sygnalizacja pożarowa, oświetlenie awaryjne, hydranty wewnętrzne itp.

Duże hale magazynowo – produkcyjne są bardziej niż inne budynki narażone na pożar. Wiąże się to często z prowadzoną tam działalnością i przechowywanymi materiałami. Budynki takie jednocześnie podlegają bardziej rygorystycznym wymaganiom ochrony przeciwpożarowej. Muszą to wziąć pod uwagę zarówno projektanci, jak i inwestorzy.

2017-05-23