Artykuły › Europejska Ocena Techniczna - jak ją uzyskać?

Europejska Ocena Techniczna - jak ją uzyskać?

Europejska Ocena Techniczna zawiera właściwości użytkowe, które podlegają zadeklarowaniu, wyrażone są w poziomach, klasach lub w sposób opisowy. Jak ją uzyskać?

Europejska Ocena Techniczna

Czym jest Europejska Ocena Techniczna?

EOT, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, które ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, wydawana jest od 2013 roku. Stanowi ona dokument odniesienia do sporządzenia przez producenta deklaracji użytkowych wyrobu, a tym samym umieszczenia na nim oznakowania CE.

Co zawiera Europejska Ocena Techniczna?

EOT zawiera informacje ogólne na temat producenta, typu wyrobu, jego opis oraz zamierzone zastosowanie. Umieszczone są w niej także właściwości użytkowe wyrobu, odniesienia do metod stosowanych do ich oceny, przyjęty system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, jak również szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny.

Jak uzyskać EOT?

Jak zostało wspomniane wcześniej, Europejska Ocena Techniczna zawiera właściwości użytkowe wyrażone w poziomach, klasach, opisowo. Uzgodnione zostały one przez producenta, a także JOT, do którego producent (bądź osoba przez niego upoważniona) skierowała wniosek. Wydaje się ją dla jednoznacznie zidentyfikowanego wyrobu określonego producenta (nawet jeśli kilku producentów wytwarza ten sam wyrób, muszą posiadać odrębne Europejskie Oceny Techniczne).

Europejska Ocena Techniczna wydawana jest na okres pięciu lat z możliwością jej zmiany lub przedłużenia. Jest to możliwe na koszt wnioskodawcy. Okres może być przedłużany na kolejne okresy, lecz nie mogą być one dłuższe niż 5 lat. EOT obowiązuje niezwłocznie od dnia jej wydania. 

Należy pamiętać, że Europejska Ocena Techniczna nie jest dokumentem, który dopuszcza do obrotu i stosowania w budownictwie, a jedynie stanowi specyfikację techniczną w procesie oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, a co za tym idzie, certyfikatu stałości właściwości użytkowych lub deklaracji właściwości użytkowych, jak można przeczytać na stronie Instytutu Techniki Budowlanej.

2017-02-13