Artykuły › Formalności związane z rozbudową domu jednorodzinnego

Formalności związane z rozbudową domu jednorodzinnego

Jeśli w wyniku powiększenia rodziny lub innego powodu nasz dom stał się zbyt ciasny, zawsze możemy pomyśleć o jego rozbudowaniu – w ten sposób zyskamy nieco więcej powierzchni użytkowej. Zanim przystąpimy do realizacji celu, powinniśmy spełnić pewne wymogi formalne

Formalności związane z rozbudową domu jednorodzinnego

Na czym polega rozbudowa domu?

Rozbudowa to obok nadbudowy jeden z typów działań budowlanych, mających na celu stworzenie nowej części już istniejącego obiektu budowlanego – w wyniku tego działania dany obiekt zwiększa powierzchnię użytkową oraz kubaturę. Nadbudowa to budowa na już zajętej powierzchni, polegająca np. na wybudowaniu dodatkowego pietra domu, podczas gdy rozbudowa wymaga powiększenia powierzchni zabudowy obiektu – krótko mówiąc, żeby rozbudować dom musimy przeznaczyć na to pewną część przylegającego do niego terenu.

Formalności do rozbudowy domu

Zanim w ogóle rozpoczniemy rozbudowanie domu, musimy sprawdzić, czy nasza działka została ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a jeśli tak, to jakie zostały w nim zawarte warunki kształtowania zabudowy, obejmujące również możliwość rozbudowania domu. W tym celu występujemy do gminy z wnioskiem o wydanie wypisu oraz wyrysu z MPZP. -Jeżeli nasza działka nie została ujęta w tym dokumencie musimy wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – wyjaśnia specjalista firmy Gresan - Decyzja ta określa, jakie parametry może mieć planowana rozbudowa - zwykle czeka się na nią od 2 do 4 miesięcy.

Projekt rozbudowy

Po uzyskaniu decyzji o warunkach rozbudowy lub zweryfikowaniu warunków z planu miejskiego możemy przystąpić do projektowania rozbudowy – w tym celu udajemy się do uprawnionego architekta, który dopasuje planowane rozwiązania do warunków zabudowy oraz konstrukcji obiektu. Projekt powinien uwzględniać również warunki geotechniczne terenu przylegającego do obiektu, zatem konieczne jest przeprowadzenia odpowiednich ekspertyz.

Ekspertyzy techniczne

Celem przeprowadzania ekspertyz jest bardzo szczegółowe ocenienie stanu konstrukcji budynku. Ekspertyza zawiera opis badanych elementów, charakterystykę wszelkich uszkodzeń, takich jak pęknięcia, rysy czy zagrzybienia oraz podanie możliwych przyczyn ich powstawania. Dzięki niej można ustalić najlepsze metody usunięcia uszkodzeń oraz uwzględnić niekorzystne warunki w projektowaniu rozbudowy

Czy do rozbudowy domu potrzebne jest zezwolenie?

W przypadku inwestycji, których obszar oddziaływania nie wykracza poza obszar działki objętej inwestycją, nie jest wymagane pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych – wymóg ten został zniesiony nowelizacją prawa budowlanego w 2015 roku.

2017-10-25