Artykuły › Hydranty - skuteczna ochrona przeciwpożarowa

Hydranty - skuteczna ochrona przeciwpożarowa

Pożar to jedno z największych zagrożeń na jakie narażeni są ludzie przebywający w budynkach. Bez względu na to czy jest to ich mieszkanie, miejsce pracy czy miejsce użyteczności publicznej.

Hydrant

Przepisy przeciwpożarowe

Dlatego przepisy przeciwpożarowe bardzo szczegółowo określają jakie obowiązki spoczywają na właścicielach bądź zarządcach budynków, a także na ich mieszkańcach. Pożary są bowiem często efektem braku wyobraźni i czynnik ludzki jest niestety bardzo częstą przyczyną pożarów i związanych z nim tragicznych następstw.

Ochrona przeciwpożarowa to pojęcie niezwykle szerokie. Jego zakres szczegółowo określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z ustawą ochrona przeciwpożarowa to szereg działań i procedur mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem. Ustawa wylicza także działania, które należy podejmować aby móc skutecznie zapobiegać pożarom. Jednym ze sposobów jest obligatoryjne wyposażenie budynków w urządzenia przeciwpożarowe oraz ich systematyczny przegląd i konserwacja.

Wyróżnić tu można różnego rodzaju urządzenia gaśnicze, sygnalizacyjno-alarmowe, wyłączniki przeciwpożarowe, urządzenia oddymiające, wyłączniki prądu czy hydranty lublin.

Hydranty

Te ostatnie uchodzą za niezwykle skuteczne urządzenia przeciwpożarowe. Wyróżnić możemy hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, a w grupie wewnętrznych wersje zawieszane i wnękowe. Ich ogromną zaletą jest to, że mają bezpośrednie połączenie z siecią wodociągową dzięki czemu mają zagwarantowany stały dostęp do wody o odpowiednim ciśnieniu. Dzięki temu umożliwiają podjęcie błyskawicznej reakcji na rozprzestrzeniający się ogień.

Hydranty, tak jak pozostałe urządzenia przeciwpożarowe muszą posiadać dokumentację poświadczającą ich dopuszczenie do użytkowania. Dokument taki wydają uprawnione do tego jednostki straży pożarnej, poświadczając, że dane urządzenie spełnia obowiązuje w Polsce normy. Przed zakupem hydrantu warto więc sprawdzić czy posiada on takową dokumentację.

Urządzenia przeciwpożarowe muszą być także regularnie serwisowane. Tylko systematyczny przegląd i konserwacja zagwarantują poprawne działanie i zapewnią bezpieczeństwo w chwili zagrożenia.

2016-09-10