Elementy budynku

Kontrole elementów budynku

Kontrole elementów budynku
Kontrola elemetów budynku

Dokonaj kontroli okresowej technicznej elementów budynku.

W trakcie kontroli okresowych obiektu budowlanego należy przeprowadzić kontrolę elementów budynku.

Kontroli okresowej budynku dokonujemy co najmniej raz w roku, w okresie wiosennym, a dla obiektów wielkopowierzchniowych dodatkowo - w okresie do 31 maja i 30 listopada każdego roku.

Kontroli okresowej podlegają takie elementy budunku jak:

Podczas kontroli:

  1. Sprawdź stan techniczny elementów obiektu;
  2. Ustal rozmiary zużycia lub uszkodzenia poszczególnych elementów budynku oraz orientacyjny koszt ich naprawy;
  3. Ustal kolejność wykonywania robót;
  4. Określ środki zapewniające właściwą eksploatację.

W czasie przeprowadzania kontroli okresowej elementów budynku może zachodzić potrzeba udostępniania lokali.

Kontrole stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego należy przeprowadzać co najmniej w okresach 5-letnich, z tym, że przeprowadzona kontrola 5-letnia nie zastępuje w danym roku kontroli okresowej wykonywanej corocznie.

W wyniku kontroli, w razie trudności ustalenia przyczyn występujących uszkodzeń, może zaistnieć potrzeba opracowania ekspertyzy.

Dlaczego musisz dokonywać kontroli okresowej technicznej elementów budynku?

Ważnym żródłem informacji, dotyczących wymagań stawianych w zakresie stanu technicznego budynku, jest

Należy podkreślić, iż rozporządzenie to uwzględnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, użytkowania, higieny i zdrowia, ochrony przed hałasem i drganiami oraz oszczędności energii cieplnej w budynkach. W podanym rozporządzeniu znajdują się przepisy dotyczące sposobu i zakresu kontroli instalacji gazowych: usytuowania gazomierzy, instalowania urządzeń gazowych w pomieszczeniach, lokalizacji kotłów gazowych i instalowania urządzeń gazowych z baterii butli i zbiorników gazu płynnego. Art. 5 ust. 1 i art. 6 Prawa budowlanego określają podstawowe cele i warunki ogólne projektowania, budowy, użytkowania i utrzymania obiektów budowlanych, podczas gdy omawiane rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy Prawo budowlane. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także związanych z nimi urządzeń budowlanych. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i oświetlenia awaryjnego, stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli stan ich zagraża życiu ludzi.

2012-09-28