BHPOchrona pracowników przed hałasem

Ochrona pracowników przed hałasem

Ochrona przed hałasem

W jaki sposób można zmniejszyć narażenie pracowników na hałas lub drgania mechaniczne?

W celu zmniejszenia narażenia pracowników na hałas i drgania mechaniczne pracodawca powinien stosować:

 • rozwiązania techniczne
 • rozwiązania organizacyjne
 • środki ochrony indywidualnej

Rozwiązania techniczne
Rozwiązania techniczne mające tu zastosowanie, to:

 • właściwe wyposażenie, emitujące możliwy najniższy hałas i drgania,
 • użycie materiałów, elementów i układów izolujących oraz tłumiących drgania, np. amortyzowanych siedzisk, uchwytów antywibracyjnych,
 • wyciszanie maszyn i urządzeń, np. poprzez tłumienie drgań lub izolowanie części drgających, stosowanie obudów lub osłon wygłuszających, kabin dźwiękoszczelnych,
 • instalowanie maszyn i urządzeń wytwarzających drgania na wydzielonych fundamentach, podkładach izolacyjnych (np. wibroizolatorach) itp.,
 • stosowanie materiałów dźwiękochłonnych, aby zmniejszyć odbicia dźwięków,
  ograniczenie dźwięków materiałowych przez stosowanie płyt pływających,
 • konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji (zwiększa to ich niezawodność),
 • osłanianie (z użyciem ekranów) stanowisk pracy, a także izolowanie głośnych procesów,
 • projektowanie i aranżacja obiektów i pomieszczeń pracy tak, aby umożliwiało to izolację stanowisk pracy od źródeł hałasu i drgań,
 • zwiększanie chłonności akustycznej pomieszczeń.

Rozwiązania organizacyjne

Rozwiązania organizacyjne mające tu zastosowanie, to:

 • oddalenie pracownika od źródła hałasu lub drgań,
 • ograniczenie dostępu do obszarów zagrożonych hałasem i odpowiednie ich oznakowanie,
 • właściwa organizacja pracy, ograniczająca czas przebywania w obszarze zagrożonym hałasem,
 • planowanie prac w takim czasie, aby na hałas lub drgania narażona była możliwie najmniejsza liczba pracowników,
 • zmiana systemu pracy (zmiany, rotacja),
 • szkolenia pracowników w zakresie odpowiedniego używania wyposażenia stanowisk pracy tak, aby ograniczyć emisję hałasu,
 • przeniesienie maszyn do innych pomieszczeń.

Środki ochrony indywidualnej - (sprawdź )

Natomiast środki ochrony indywidualnej mające tu zastosowanie, to:

Uwaga! Niezależnie od zapewnienia maszyn i urządzeń o możliwe najmniejszym poziomie emisji hałasu lub drgań mechanicznych do środowiska pracy, pracodawca musi także poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie bezpiecznych sposobów wykonywania pracy. Powinien on pouczyć pracowników, jak mają wykonywać swoją pracę, aby ograniczyć do minimum narażenia na hałas lub drgania mechaniczne.

Ryzyko zawodowe Pracownicy powinni znać również poziom ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku pracy, rodzaj stwarzanych zagrożeń oraz ich potencjalne skutki. Powinni także wiedzieć, jak postępować, żeby zapewnić utrzymanie ryzyka narażenia na hałas lub drgania mechaniczne na osiągniętym, jak najniższym – minimalnym poziomie.

Podstawa prawna

 • § 5, § 6, § 8, § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. nr 157, poz. 1318),

 • § 78, § 79 rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).