Przegląd budynku

Przegląd budynków i instalacji budynku

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę następującej kontroli:

Kontroli okresowej - Jednoroczny przegląd budynków

Kontrolę okresową jednoroczną budynku, musisz wykonać co najmniej raz w roku i polega ona na sprawdzeniu:

 1. Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
 2. Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
 3. Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zainstalowanych w budynku.

W trakcie corocznej kontroli sprawdź wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli budynku.

W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 przeglądu (kontroli) trzeba dokonać co najmniej dwa razy w roku.

 1. do 31 maja - przegląd wiosenny budynków, obiektów wielkopowierzchniowych;
 2. do 30 listopada - przegląd jesienny budynków, obiektów wielkopowierzchniowych;

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej tego rodzaju kontroli budynków.

Kontroli okresowej - pięcioletni przegląd budynków.

Okresowa kontrola budynku, wykonywana co najmniej raz na 5 lat, polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Kontrolą pięcioletnią budynków powinieneś objąć również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej - w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zakresem okresowej kontroli budynków, odbywającej się co najmniej raz na 5 lat, należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, o których mowa wyżej, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia.

Kto nie musi poddać się obowiązkowi kontorli budynku?

Obowiązek kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów nie obejmuje właścicieli i zarządców:

 1. Budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 2. Obiektów budowlanych: budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Obowiązek kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu nie obejmuje ponadto właścicieli i zarządców:

 1. Obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  1. Parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
  2. Płyt do składowania obornika;
  3. Szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3;
  4. Naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m;
  5. Suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 2. Wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 500 m2;
 3. Indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 4. Altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
 5. Wiat przystankowych i peronowych;
 6. Budynków gospodarczych, o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
 7. Wolno stojących kabin telefonicznych;
 8. Parkometrów z własnym zasilaniem;
 9. Boisk szkolnych, kortów tenisowych, bieżni służących rekraacji;
 10. Miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 11. Zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
 12. Tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
 13. Gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 14. Obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 15. Przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
 16. Pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
  1. Cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty;
  2. Uprawiania wędkarstwa;
  3. Rekreacji;
 17. Opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, nie stanowiących konstrukcji oporowych;
 18. Pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 19. Instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;
 20. Przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
 21. Urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  1. Posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych;
  2. Punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych;
  3. Piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
 22. Obiektów małej architektury;
 23. Ogrodzeń;
 24. Obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych położonych na terenie budowy oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 25. Tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, nie pełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 26. Znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Nadzór budowlany - Zakres i uprawnienia do przeprowadzania kontroli budynku

Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli budynku w trybie bezzwłocznym, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

Szczegółowy zakres kontroli niektórych budynków oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, aniżeli w terminach, o których mowa w art. 62 Prawa budowlanego, może być określony w przepisach, na które Prawo budowlane się powołuje. Teraz, ta kwestia jest zawarta w: Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 'w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych'.

Oto zasady określone w tym rozporządzeniu:

 • W celu właściwego użytkowania budynku należy dokonać kontroli okresowej budynku. Kontrole te powinny być przeprowadzane w porze wiosennej. Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku.

Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych budynkó powinny zawierać określenie:

 1. Stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą;
 2. Rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów budynku;
 3. Zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania;
 4. Metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników;
 5. Zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych budynku.

Do protokołów, o których mowa w wyżej, w razie potrzeby należy dołączyć dokumentację graficzną wykonaną w toku kontroli.

Przeglądy budynku - techniczne robocze

Niezależnie od kontroli okresowych, właściciel budynku może przeprowadzać przeglądy robocze mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

Sprawdzeniu podlegają elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:

 1. Bezpieczeństwa osób;
 2. Środowiska;
 3. Konstrukcji budynku.

W toku kontroli okresowych szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

 1. Zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów;
 2. Urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku;
 3. Elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich;
 4. Pokryć dachowych;
 5. Instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 6. Urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku;
 7. Elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku;
 8. Przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.