Instalacja wody zimnej

Przegląd i nadzór nad instalacją wody zimnej w budownictwie

Kontrola instalacji wody zimnej powinna obejmować:

 1. poziome przewody wodociągowe w piwnicach wraz z przejściem przyłącza przez ścianę fundamentową, wraz z ich uzbrojeniem;
 2. przewody pionowe z ich uzbrojeniem;
 3. przewody doprowadzające wodę do punktów jej poboru wraz z ich uzbrojeniem;
 4. armaturę czerpalną;
 5. miejsca przejść przewodów przez przegrody budowlane.

Uwagi montera instalacji - Montaż, budowa i projekt - instalacja wody zimnej

Instalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą (uzbrojeniem) w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem, o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.

Podstawowymi elementami instalacji wodociągowej są:

 1. połączenie wodociągowe,
 2. przewody instalacji wodociągowej w budynku,
 3. punkty czerpalne,
 4. armatura wodociągowa.

Instalacja wodociągowa w budynku rozpoczyna się od głównego zaworu odcinającego usytuowanego za wodomierzem od strony budynku. Wewnątrz budynku usytuowane są przewody instalacji wodociągowej służące do rozprowadzania wody w sposób umożliwiający jej pobór w wybranych punktach. Punkty czerpalne są to miejsca zorganizowanego poboru wody w określonym celu.

W instalacji wodociągowej wyróżnia się przewody:

 1. rozdzielcze – poziome,
 2. pionowe,
 3. odgałęzieniowe.

Przewody rozdzielcze doprowadzają wodę do pionów, którymi z kolei woda transportowana jest na poszczególne kondygnacje, gdzie odgałęzieniami dopływa do poszczególnych punktów czerpalnych.

Schemat instalacji wodociągowej z rozdziałem dolnym. Schemat instalacji wodociągowej z rozdziałem dolnym 1-przewód rozdzielczy dolny, 2-pion wodociągowy, 3-odgałęzienie, 4-zawór czerpalny, 5-zawór przelotowy

Schemat instalacji wodociągowej z rozdziałem górnym. Schemat instalacji wodociągowej z rozdziałem górnym
1-pion zasilający zbiornik górny, 2-zbiornik górny otwarty z zaworem pływakowym, 3-zawór zwrotny prosty, 4-przewód rozdzielczy prosty, 5-zawór przelotowy, 6-pion wodociągowy, 7-odgałęzienie, 8-zawór czerpalny

Instalacje z rozdziałem dolnym wykonywane są w budynkach średnio wysokich; przewód rozdzielczy układany jest na najniższej kondygnacji.

W instalacjach z rozdziałem górnym przewód poziomy ułożony jest na najwyższej kondygnacji. Woda do niego kierowana jest głównym przewodem pionowym, z którego nie prowadzi się żadnych odgałęzień, a woda na kondygnacje doprowadzana jest pionami z górnych ich części.

Instalacje wodociągowe mogą być wykonywane jako jednostrefowe, w których zasilanie odbywa się bezpośrednio z sieci wodociągowej lub jako wielostrefowe. Liczba stref zależy od wysokości budynku i od przyjętego układu wykonania instalacji. Jeżeli ciśnienie wody w przewodzie sieci wodociągowej jest wystarczające - to pierwsza strefa ma zasilanie bezpośrednio z wodociągu. Następne strefy mogą być wykonywane jako instalacje z rozdziałem dolnym lub górnym. Wówczas każda strefa zasilana jest z osobnych urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody, a liczba przewodów rozdzielczych układanych na kondygnacjach zależy od ilości stref w budynku wysokim.

Przepisy bhp w zakresie wykonawstwa instalacji wodociągowych

Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prac związanych z wykonawstwem instalacji wodociągowych dotyczą właściwej organizacji stanowisk roboczych, posługiwania się sprawnymi technicznie narzędziami, warunkami transportowania materiałów i narzędzi.

Wszystkie stanowiska pracy powinny być uporządkowane, oświetlone, przystosowane w zakresie temperatur do realizacji prac monterskich. Podczas prac na wysokości szczególnie na drabinach, pomostach pracownik powinien być zaopatrzony w sprzęt ochrony osobistej, a urządzenia i obiekty pomocnicze powinny być prawidłowo wykonane i dostosowane do prowadzenia tego rodzaju prac. Zabronione jest używanie w czasie robót monterskich uszkodzonych narzędzi, zużytych technicznie, nieprawidłowo zabezpieczonych przed porażeniem prądem elektrycznym. Narzędzia po zakończeniu prac powinny być składowane w miejscu do tego przeznaczonym – szafkach lub torbach monterskich. Przy ręcznych pracach transportowych należy zwrócić uwagę na sposób ich wykonywania, oraz ciężar, wielkość i długość materiałów i sprzętu, koniecznie z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad z bezpieczeństwa osób zatrudnionych.