Remont budowlany

Remont budowlany

Remont budowlany jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (art.3 pkt 8 prawa budowlanego).

Taka definicja różnicuje remonty od robót polegających na modernizacji, rozbudowie, nadbudowie czy przebudowie obiektu budowlanego oraz wskazuje, że bieżąca konserwacja nie jest już remontem w rozumieniu prawa budowlanego.

Planowanie

Należy odróżnić remont i naprawę (remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu wartości użytkowej, ale – obiektu uszkodzonego.

Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegawczych.

Przy planowaniu remontu budowlanego, rozróżnij i wypisz sobie takie etapy jak:

  • przegląd – międzyremontowe sprawdzanie stanu technicznego, połączone z regulacją, usuwaniem drobnych usterek,
  • remont bieżący - polegający na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektu (budynku) i jego otoczenia w należytym stanie technicznym. W ramach tego typu remontu wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynków,
  • remont interwencyjny - wykonywany w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami (np. pęknięcie rury, wybuch (gazu), pożar itp.),
  • remont kapitalny - polegający na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych lub uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Remonty kapitalne przeprowadzane są w celu przywrócenia pierwotnej wartości budynku lub budowli. Remonty kapitalne często przeprowadza się równolegle z modernizacją, która polega na wykonaniu np. nie istniejących wcześniej instalacji centralnego ogrzewania i pamiętaj, że przy remoncie dopuszcza się stosowanie innych wyrobów niż były użyte w stanie pierwotnym.