Przegląd budowlany

Projektowanie obiektów przemysłowych z uwzględnieniem zagrożeń sejsmicznych

Niedostateczna jakość konstrukcji mocowań osprzętu, wsporników, rur, przepustów czy kanałów stanowi jedną z najczęstszych przyczyn awarii instalacji w obiektach przemysłowych. Ich prawidłowy dobór oraz montaż ma szczególne znaczenie w miejscach narażonych na występowanie oddziaływań sejsmicznych, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i powodują liczne straty ekonomiczne. Dotyczy to zwłaszcza obiektów posadowionych na terenach około górniczych.

Projektowanie obiektów przemysłowych

Specyfika zagrożeń sejsmicznych dla budynków

Do trzęsień ziemi dochodzi na skutek przesuwania się płyt tektonicznych względem siebie. Ich interakcja wywołuje wewnętrzne pola naprężeń, które powodują pęknięcia wzdłuż płaszczyzn uskoków i doprowadzają do wywołania wśródpłytowych trzęsień ziemi. Powstałe w ten sposób ruchy tworzą w skorupie ziemskiej fale, rozchodzące się od płaszczyzny uskoku. Ich kumulacja prowadzi do wywołania skomplikowanego ruchu falowego oraz drgań, które oddziałują na konstrukcje w trudnym do przewidzenia kierunku. Ich wpływ na dany obiekt jest niemożliwy do określenia także pod względem siły i czasu trwania. Z tego względu kluczowy nacisk w projektowaniu sejsmicznym kładzie się na siły poprzeczne i podłużne.

Zasady projektowania sejsmicznego obiektów

Podmioty świadczące usługi inżynieryjne bardzo często muszą projektować instalacje odporne na oddziaływania sejsmiczne. W tym celu stosowane są gotowe rozwiązania, opracowane specjalnie z myślą o różnych standardowych sytuacjach. W takim projekcie obiektu przemysłowego wykorzystuje się odpowiednie usztywnienia rur, kanałów, klimakonwerterów czy korytek kablowych, a także specjalne części montowane w podłodze oraz detale opraw oświetleniowych. Aby elementy instalacji przenosiły oddziaływanie sił powstałych na skutek trzęsienia ziemi, ich konstrukcja powinna być stabilna i wzmocniona odpowiednimi odciągami. Konieczne jest również prawidłowe przymocowanie każdego elementu. Poziom sejsmiczności różni się w zależności od położenia geograficznego, dlatego w trakcie projektowania należy zastosować się do odpowiednich kodeksów i norm budowlanych.

Obiekty przemysłowe

Zabezpieczanie elementów niekonstrukcyjnych obiektu

Podstawowym zagrożeniem sejsmicznym dla obiektów przemysłowych jest ryzyko zawalenia się systemów inżynieryjnych, które powinny być fachowo rozmieszczone i ustawione wewnątrz budynku. Dotyczy to także elementów niekonstrukcyjnych, które nie stanowią części wsporczej konstrukcji obiektu. Należą do nich m.in. sufity podwieszane, elewacje czy okładziny ścian, a także wyposażenie techniczne w postaci rurociągów, przewodów, kllimakonwektorów, szynoprzewodów, korytek kablowych. Większość międzynarodowych norm zezwala na stosowanie tzw. metody równoważnej siły statycznej. Oddziaływania sejsmiczne na elementy niekonstrukcyjne nie są bowiem traktowane jako działania dynamiczne, tylko quasi statyczne.

Mocowania sejsmiczne instalacji budowlanych

Podstawową zasadą tworzenia mocowań sejsmicznych w obiektach przemysłowych jest przede wszystkim zastosowanie dla instalacji odpowiednich usztywnień lub umocowań, wykazujących odporność na trzęsienia. Wyróżnić można kilka ich rodzajów - usztywnienia podłużne, poprzeczne oraz 4-stronne. Ważnym etapem jest obliczenie poziomych sił sejsmicznych. Proces ten polega na ustaleniu poziomu znaczenia budynku w krajowym kodeksie budowlanym, a następnie określeniu wymagań w zakresie usztywnień sejsmicznych instalacji budowlanych dla danego obiektu. Na koniec ustalana jest metoda obliczania sił trzęsienia ziemi. Skutkom trzęsień ziemi lepiej zapobiegać, niż później je naprawiać. Firma Sikla oferuje wysokiej klasy rozwiązania w zakresie mocowań sejsmicznych, które z powodzeniem spełniają potrzeby obiektów przemysłowych narażonych na wstrząsy. https://www.sikla.pl/