Instalacja c.o. budynku

Instalacja - centralne ogrzewanie

Centalne ogrzewanie - sprawdzenie szczelności instalacji i usterki występujące przy kontroli okresowej. Kontrola i przegląd techniczny instalacji co - centralnego ogrzewania w budynkach i budowlach. Kontroli instalacji centralnego ogrzewania powinieneś dokonać wyłącznie w czasie jej funkcjonowania (tj. w sezonie ogrzewczym).

Kontrola instalacji c.o. jest możliwa tylko w okresie prawidłowej pracy węzła cieplnego (kotłowni).

Jeżeli stwierdzisz nieprawidłowości w funkcjonowaniu węzła cieplnego, musisz zalecić podjęcie działań mających na celu właściwą pracę węzła. Dalsze sprawdzanie stanu instalacji możesz podjąć po wyregulowaniu pracy węzła cieplnego.

Kontrola i nadzór nad prawidłowym działaniem instalacji

Kontrolą instalacji centralnego ogrzewania obejmij:

 1. przewody w piwnicach wraz z ich uzbrojeniem oraz izolacją ciepłochronną;
 2. przewody instalacyjne w lokalach;
 3. grzejniki;
 4. odpowietrzenie instalacji.

Pamiętaj, że celem kontroli, oprócz badania instalacji jest:

 1. ustalenie stref niedogrzewań;
 2. przeprowadzenie kontrolnych pomiarów temperatur wewnątrz wytypowanych pomieszczeń zlokalizowanych w reprezentatywnych miejscach budynku;
 3. sprawdzenie aktualnych średnic kryz w reprezentatywnych miejscach instalacji, w tym w kilku wybranych pomieszczeniach;
 4. sprawdzenie prawidłowości działań eksploatacyjnych dla ustalenia:
  1. Czy nie zaistniały przypadki ingerencji osób nieupoważnionych (zmiana wielkości grzejnika, zmiana średnicy kryz dławiących itp.);
  2. czy zład jest należycie odpowietrzany;
  3. czy nie występuje przepływ czynnika w przewodach odpowietrzających;
  4. czy poziom wody w instalacji jest właściwy.
 5. sprawdzenie stanu szczelności instalacji.

Jeżeli występują nieszczelności, konieczne jest skontrolowanie przez Ciebie stref występowania nieszczelności.

Występowanie nieszczelności (rur, zaworów) na pojedynczych pionach lub poziomach wskazuje na wady materiałowe lub jest skutkiem oddziaływania określonych przyczyn zewnętrznych.

Chropowate i widoczne produkty korozji na powierzchniach zewnętrznych rur i armatury są zazwyczaj spowodowane dużym zawilgoceniem powietrza w tym miejscu (np. na skutek wpływu czynnika grzejnego) bądź wyciekami z przewodów wodno-kanalizacyjnych, albo wilgoci kondensującej się na chłodnych powierzchniach.