Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego

Okładka książki obiektu budowlanego
Okładka - Książka obiektu budowlanego

zobowiązuje Zarządcę lub Właściela do prowadzenia książki obiektu budowlanego dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia.

Książkę obiektu budowlanego (o ile nie istnieje) zakłada się na zlecenie właśnie tych podmiotów.


[rozmiar: bajtów: 322 391; kilobajtów: 314]

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 2. obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego;
 3. obiektów gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej, położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 4. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  1. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
  2. płyt do składowania obornika;
  3. szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3;
  4. naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m;
  5. suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.
 5. dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych;
 6. tymczasowych obiektów budowlanych.

Protokoły - książka obiektu budowlanego

Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63 Prawa budowlanego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

Książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Książka obiektu budowlanego służy do systematycznego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji, mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego.

Prawo budowlane - art. 62, ust. 1 - określa dwa rodzaje okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego: kontrola roczna - częściowa i kontrola co 5 lat - całościowa. Właściwy organ może - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, środowiska - nakazać przeprowadzenie, w każdym terminie, kontroli, a także zażądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

2009-11-25