Instalacja elektroenergetyczna

Instalacja elektroenergetyczna budynku

Skrzyna bezpieczników

Celem kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych jest pełna ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz wartości użytkowej instalacji zasilających i instalacji odbiorczych w budynku.

W czasie kontroli przeprowadza badania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych poprzez dokonywanie:

 • oględzin zewnętrznych,
 • pomiarów rezystancji uziemień ochronnych przy systemie ochrony od porażeń prądem elektrycznym - "uziemienie ochronne" lub pomiarów rezystancji pętli zwarciowej, przy "zerowaniu ochronnym",
 • pomiarów rezystancji izolacji.

Administrator obiektu powinien prowadzić kontrole lokali przy współudziale użytkowników lokali i konserwatora instalacji elektrycznych w budynku oraz gospodarza domu.

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją odpowiednich instalacji i urządzeń elektrycznych.

Każda instalacja elektryczna, podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, po każdej rozbudowie, remoncie, naprawie lub modernizacji i przebudowie, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna być poddana sprawdzeniom, czyli oględzinom, pomiarom i próbom. Zakres sprawdzeń odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia został określony w Polskiej Normie PN-HD 60364-6:2008

Kontrola i przegląd instalacji elektroenergetycznej w budynku

Dokonując oględzin i badań instalacji odbiorczej w poszczególnych pomieszczeniach, należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • stan zabezpieczeń poszczególnych obwodów, na tablicy TM nie powinno się instalować bezpieczników topikowych - dla zabezpieczeń obwodów odbiorczych należałoby stosować "wyłączniki automatyczne",
 • sprawdzić, czy nie dokonano wymiany wyłączników automatycznych na inne, o większym prądzie znamionowym,
 • czy nie dokonywano napraw i przeróbek,
 • zbadać stan połączeń w puszkach rozgałęźnych:
  1. sprawdzić, czy nie ma zbyt dużej ilości połączeń (max. cztery) w puszce,
  2. czy długość przewodów połączeniowych nie jest zbyt mała,
  3. czy dokręcono przewody zaciskami,
 • czy nie dokonano przeróbek gniazd wtyczkowych z zaciskiem ochronnym w celu korzystania ze sznurów bez przewodu ochronnego,
 • czy nie zlikwidowano przewodów ochronnych (które mogą być wykonane oddzielnymi przewodami) przy systemie ochrony od porażeń prądem elektrycznym - "uziemianie",
 • czy nie przekroczono dopuszczalnych obciążeń dla danej instalacji odbiorczej, co może spowodować niszczenie przewodów; dotyczy to przede wszystkim obwodu, do którego włączone jest urządzenie o dużym poborze mocy, np. pralka automatyczna,
 • sprawdzić tablicę mieszkaniową, która powinna być zamykana w obudowie i zabezpieczona przed przypadkowym dotknięciem części będących pod napięciem,
 • sprawdzić łączniki i oprawy oświetleniowe, które powinny być nie uszkodzone i prawidłowo zamontowane.

Sprawdzenie okresowe instalacji elektrycznej

Sprawdzanie okresowe instalacji elektrycznej wykonuje się w celu stwierdzenia, że zapewnione jest:

 1. bezpieczeństwo osób i zwierząt domowych przed skutkami porażenia elektrycznego i oparzenia
 2. ochrona mienia przed uszkodzeniem spowodowanym pożarem lub ciepłem powstałym na skutek uszkodzenia instalacji
 3. przekonanie, że instalacja nie jest uszkodzona lub obniżone jej właściwości nie pogarszają bezpieczeństwa
 4. identyfikacja wad instalacji i odchyleń od wymagań normy, które mogą spowodować niebezpieczeństwo

Każde sprawdzenie odbiorcze lub okresowe instalacji elektrycznych powinno być zakończone protokółem z przeprowadzonych sprawdzeń (oględzin, pomiarów i prób).

Protokół z pomiarów i prób powinien zawierać:

 • nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokółu,
 • nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji, obwodów, urządzeń i aparatów,
 • rodzaj pomiarów i prób,
 • nazwisko osoby wykonującej pomiary i próby,
 • datę wykonania pomiarów i prób,
 • spis użytych przyrządów i ich numery,
 • szkice rozmieszczenia badanych instalacji, obwodów, urządzeń i aparatów,
 • tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów i prób oraz ich ocenę,
 • dane o warunkach przeprowadzenia pomiarów i prób (szczególnie ważne przy pomiarach uziemień),
 • wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów i prób.
2014-03-28