Uwagi do książki obiektu

Uwagi do książki obiektu budowlanego

 1. Tablica I, str. 2 : "Osoba upoważniona do dokonania wpisu". Przepisy nie uściślają jakim kwalifikacjom powinna odpowiadać osoba prowadząca książkę obiektu budowlanego. Właściciel lub zarządca może sam prowadzić książkę lub upoważnić inną osobę do jej prowadzenia, kopia upoważnienia powinna być dołączona do dokumentacji obiektu.
 2. Tablica II, str. 3: "Identyfikacja obiektu". Nazwa obiektu powinna być taka sama jak w pozwoleniu na budowę i zgodna z nazwą ze strony tytułowej. Przykłady nazw funkcji: mieszkalna, usługowa, produkcyjno-magazynowa, mieszkalno-biurowa.
 3. Tablica III, strony 4 i 5: "Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu". Wymienione w spisie dokumenty należy przechowywać w oddzielnych teczkach, ponumerowanych zgodnie z numeracją spisu. W wolnych rubrykach należy odnotować wszystkie ważne dokumenty związane z obiektem.
 4. Pozycja IV, str. 6: "Dane techniczne charakteryzujące obiekt". Należy zapisać dane liczbowe i inne ważne informacje dotyczące obiektu. Przykład: ilość kondygnacji naziemnych i podziemnych, systemy konstrukcyjne i użyte materiały dla poszczególnych elementów (fundamentów, ścian, stropów, dachu, etc.), rodzaje instalacji, urządzenia techniczne, powierzchnie, ilość lokali.
 5. Pozycja V, str. 7: "Plan sytuacyjny obiektu". Na rysunek - odwzorowany w skali - należy nanieść obiekt, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określając również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci, uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci. Należy ponadto zaznaczyć położony najbliżej hydrant pożarowy, studnie, szamba, śmietniki, itp.
 6. Tablica VI, str. 8-21: "Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu". Tablica ta dotyczy kontroli przeprowadzanych co najmniej jeden raz w roku, zgodnie z art 62 ustawy Prawo budowlane, ust. 1. pkt 1.
 7. Tablica VII, str. 22-29: "Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności wartości użytkowej całego obiektu". Dotyczy kontroli przeprowadzanych co 5 lat, zgodnie z art 62 ustawy Prawo budowlane, ust. 1. pkt 2.
 8. Tablica VIII.1, str. 30-32: "Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu". Tutaj należy wpisywać dane odnoszące się do: ekspertyz, badań technicznych obiektu, opinii, orzeczeń technicznych, dokumentacji technicznej i innych opracowań dotyczących obiektu.
 9. Tablica IX.1, str. 45-60: "Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie". Remont obiektu nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz jedynie - zgłoszenia. Do prac remontowych można przystąpić po 30 dniach, licząc od daty zgłoszenia; podstawa prawna: art 29 i 30 Prawa budowlanego. Na wykonanie robót modernizacyjnych potrzebne jest pozwolenie na budowę; podstawa prawna: art 28 i 29 Prawa budowlanego. Pierwsza rubryka: "nr pozwolenia na budowę" powinna zawierać dane pisma zgłoszeniowego - dla remontu lub dane pozwolenia - dla modernizacji. W rubryce: "podstawa realizacji robót" należy podać numer opracowania (rubryka "Lp.") z tablicy VIII.1, zawierający dane dotyczące dokumentacji technicznej.
 10. Tablica IX.2, str. 61-70: "Dane dotyczące dokumentacji technicznej". Tutaj należy dołączyć informacje użupełniające do kolumny 3 z tablicy IX.1, zachowując tą samą kolejność zapisu.
 11. Tablica X, str. 71-73: "Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu". Postanowienia: art 73, art 74, art 75, art 76 Prawa budowlanego. Zapis w omawianej tablicy należy przeprowadzić w wypadku katastrofy budowlanej, uszkodzeń elementów wbudowanych, urządzeń związanych z budynkiem, jak np: dźwigu, hydroforu, pomp, wentylatorów lub awarii instalacji. Podstawą zapisu jest protokół komisji powołanej przez nadzór budowlany (jeżeli jest to katastrofa), powołanej przez właściciela lub zarządcę (jezeli jest to awaria). Protokoły trzeba przechować, zgodnie z ustaloną jednoznacznie systematyką.
 12. Tablica XI, str. 74: "Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu". Prawo budowlane odnosi się do zmian sposobu użytkowania obiektu w art.32 i art. 71. W rubrykach pozwolenia na budowę" i "protokół odbioru" wpisu dokonuje się tylko wtedy, gdy dokumenty te zostały sporządzone - nie w każdych okolicznościach zmian sposobu użytkowania są wymagane.